Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://ruryturbo.pl

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy https://ruryturbo.pl prowadzony jest przez Motodelta Grzegorz Swół, z siedzibą: ul. Willowa 36b, 21-025 Niemce, NIP: 9462145128 REGON 432541230, Tel: +48 792 555 111 biuro@ruryturbo.pl zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
 1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
 2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
 3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
 4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
 8. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 10. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §8,
 11. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 2. prowadzeniu Newslettera,
 3. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 1. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego www.ruryturbo.pl świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 2. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę czyli Administratora Danych Osobowych wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem www.ruryturbo.pl.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

§2.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu (adres e-mail) i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@ruryturbo.pl.

§ 3.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Zapisz mnie” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ruryturbo.pl.

§ 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 5. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 1. złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,
 2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia bez zakładania konta,
 3. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,
 4. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel.: +48 792 555 111.
 1. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 17:00 , w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 3. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 4. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem +48 792 555 111 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@ruryturbo.pl.
 5. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie 2 dni robocze.
 6. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia 5 dni roboczych lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

§5.DOSTAWA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
 1. dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
 2. odbiór osobisty w siedzibie firmy,
 3. dostawa własna do 15 km płatna dodatkowo 10 zł netto (12,30 zł brutto).
 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za pobraniem.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

§ 6. PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 1. płatność przelewem zwykłym,
 2. płatność gotówką (przy odbiorze Towaru),
 3. płatność za pobraniem,
 4. płatność za pomocą systemu Przelewy24
 1. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.
 2. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 2 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§ 7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy- dotyczy towarów zamawianych na specjalnie życzenie klienta,
 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na fakt utraty możliwość ponownej sprzedaży oraz ze względu na brak możliwości stwierdzenia czy towar jest w pełni pełnowartościowy, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia na adres: Motodelta Grzegorz Swół, z siedzibą: ul. Willowa 36b, 21-025 Niemce:
 1. oryginał dokumentu zakupu jest niezbędny wówczas jeśli została wybrana forma opłacenia towaru przesyłką: za pobraniem,
 2. w przypadku zwrotów towarów, które zostały opłacone za pomocą przelewu bankowego oryginał dokumentu nie jest wymagany, ale oczekiwany gdyż znacznie przyspiesza formalności związane ze zwrotem.
 1. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 5. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 7. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§ 8. REKLAMACJA

 1. Reklamacje należy kierować na adres:

Motodelta Grzegorz Swół, z siedzibą: ul. Willowa 36b, 21-025 Niemce, lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: biuro@ruryturbo.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
 5. Dowód zakupu lub jego kopię.
 1. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 4. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, ani nie stanowi to podstawy do reklamacji Towaru ze względu na niewielkie różnice w wyglądzie zakupionego przedmiotu. Jeśli wyżej wymienione różnice nie maja wpływu na cechy i wartości zakupionego przedmiotu. Tyczy to różnic pomiędzy dostawami od producenta.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.ruryturbo.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.ruryturbo.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

 

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU

 

 

Wypełnia Kupujący

 

Dane Kupującego:                              ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Data sprzedaży:                                 ………………………………………………………………………

Data odbioru:                                     ………………………………………………………………………

Dane Dowodu zakupu:                       ………………………………………………………………………

Dane reklamowanego Produktu:       ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Dodatkowy opis Produktu:                 ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:                ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………                                                                    ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Żądanie Kupującego:                         ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

……………………………………….

Podpis Kupującego

 

 

Wypełnia Sprzedawca

Protokół nr:                                        ………………………………………………………………………

Sporządzony dnia:                              ………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji:              ………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji:       ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

……………………………………….

Podpis Sprzedawcy oraz pieczęć firmowa


 

Załącznik nr 2

Adresat:         Motodelta Grzegorz Swół

 1. Willowa 36b, 21-025 Niemce

                        NIP: 9462145128 REGON 432541230

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:      ………………………………………………

Data odbioru:                         ………………………………………………

Zgodnie z postanowieniami § 7. Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać :

 • Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………
 • W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Imię i Nazwisko Kupującego:           ………………………………………………

Adres Kupującego:                           ………………………………………………

                                                           ………………………………………………

…………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Wyszukaj
Po numerze oe
lub
wybierz markę
wybierz model

Jeśli chcesz umówić swój samochód na naprawę lub wymianę oleju skontaktuj się z naszym serwisem:
tel:
600778853 
mail:
motodeltaserwis@gmail.com 

Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?